Neustále potreby trhu nás viedli k rozširovaniu ponúkaných služieb. V roku 2016 sme sa stali držiteľmi oprávnenia na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu plynových a tlakových zariadení, na základe ktorého sme začali uskutočňovať vlastné školenia. Keďže nepreferujeme masovú formu školenia s cieľom vyškoliť naraz čo najväčší počet uchádzačov (uchádzači sa často okrem zákonom stanovených vyhlášok, zákonov a pod. nenaučia praktické veci), my sme zvolili opačný spôsob výučby. Naším cieľom je individuálny prístup ku každému účastníkovi školenia, pri výučbe používame učebné pomôcky a názorné videoprezentácie. 


Ponúkame školenie osôb pre obsluhu vyhradených technických zariadení plynových :

A.  Technické zariadenia plynové skupiny A podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

f)  znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,

g)  rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

h)  spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,

B.   Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na

f)  znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),

g)  rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,

h)  spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,

i)  chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.


Ponúkame školenie osôb pre obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových :

A.  Technické zariadenia tlakové skupiny  A podľa druhu sú:

b1)   tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky;

Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

B.  Technické zariadenia tlakové skupiny  B podľa druhu sú:

a)   vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),

b1)  tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);
Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

Ceny za vykonané školenia sa stanovujú individuálne podľa druhu školenia (či sa jedná o poučenie, aktualizáciu alebo o základný kurz).  K vypracovaniu cenovej ponuky nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Všetky aktivity firmy v oblasti výchovy a vzdelávania sú riadne akreditované Národným inšpektorátom práce SR, kde na každú ponúkanú vzdelávaciu aktivitu vlastníme predpísané oprávnenie.