VYKONÁVAME ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY NASLEDOVNÝCH PLYNOVÝCH ZARIADENÍ (médium vykurovacie, technické, medicinálne plyny, chladivá a ich zmesi):

 A. Technické zariadenia plynové skupiny A podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na
e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa,

f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,

g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,

i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.


 B.  Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na

e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,

f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),

g) rozvod plynu, a to pot rubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,

h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.


Ceny za vykonané práce sa stanovujú individuálne podľa druhu odbornej prehliadky a skúšky a rozsahu daného technického zariadenia. K vypracovaniu cenovej ponuky je väčšinou nutná obhliadka zariadenia, ktorú poskytujeme zdarma.

Pri vykonávaní východiskových a opakovaných úradných skúšok spolupracujeme s Technickou inšpekciou v Nitre.